ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้   ex_plan2

แบบตอบรับผลงานทางวิชาการ   form_tobrub

ตัวอย่างแบบตอบรับผลงานทางวิชาการ  ex_tobrub

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน  teacher_m

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน  stydent_m

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%81-cd

ใช้เมาส์คลิกที่รูปเพื่อศึกษา

แนะนำวิชาเคมีเพิ่มเติมชั้นน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง จังหวัดตรัง

แนะนำรายวิชา
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว 33224 เป็นรายวิชาเคมีตามหลักสูตรโรงเรียน
สภาราชินีพ.ศ.2552ซึ่งเปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหา
รายวิชานี้ประกอบด้วยเรื่อง เคมีอินทรีย์  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
และสารชีวโมเลกุล จำนวน 2.0 หน่วยกิตใช้เวลาในการเรียน 4 คาบต่อสัปดาห์
หนังสือประกอบการเรียน ว 33224
         รายละเอีย
 เคมีเล่ม 5 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เคมีเล่ม 1 และ 2 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
 เคมีเล่ม 3 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิสอวน.
 เคมีทั่วไปเล่ม 1-2 : รศ.รานี สุวรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Chemistry : Sylberberg
 Advanced Chemistry : Michael Clugston, Rosalind Flemming
 Chemistry : Raymond Chang

อ่านเพิ่มเติม