3. ศึกษาเนื้อหา/องค์ความรู้

บทที่  11   เคมีอินทรีย์

            1.   ความหมายเคมีอินทรีย์ 

            2.   พันธะของคาร์บอน

            3.   หมู่ฟังก์ชัน

            4.   ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ 

                    4.1    สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

                              –  alkane

                              –  alkene

                              –  alkyne

                              –  alicyclic

                              –  aromatic hydrocarbon

                    4.2   สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

                                        –  alkohol

                                        –  ether    

                                        –  aldehyde and ketone

                                        –  carboxylic   acid

                                        – ester

                    4.3   สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

                    4.4   สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุ  O  และ  N เป็นองค์ประกอบ 

REF:    http://www.promma.ac.th/

   http://dcsl.srp.ac.th/content/sci/sec4/chem/cai/chemistry/chem4018/

   http://www.thaiblogonline.com/benjidogstory.blog?PostID=27172

Advertisements
%d bloggers like this: