3. หมู่ฟังก์ชัน

 หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

       หมู่ฟังก์ชัน หมายถึง  หมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ 

       สมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์จะเป็นไปตามหมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้น จึงอาจใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้

หมู่ฟังก์ชัน

ชื่อหมู่

ประเภทของสารประกอบ

ตัวอย่างสารประกอบ

ชื่อ

สูตรโครงสร้าง

แอลเคน มีเทน

CH4

C = C

พันธะคู่ระหว่าง C แอลคีน อีทีน

H2C = CH2

 C º C  พันธะสามระหว่าง C  แอลไคน์ อีไทน์

HC º CH

 –OH ไฮดรอกซิล
แอลกอฮอล์  เอทานอล
(เอทิลแอลกอฮอล์)

CH3–CH2–OH

 –OH  ไฮดรอกซิล  ฟีนอล  ฟีนอล  
 R – O – R  แอลคอกซี  อีเทอร์  เมทอกซีมีเทน
ไดเมทิลอีเทอร์

CH3–O– CH3

   คาร์บอกซิล  กรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิก  กรดเอทาโนอิก
(กรดแอซีติก)
 
   แอลคอกซีคาร์บอนิล เอสเทอร์  เมทิลเอทาโนเอต(เมทิลแอซีเตต)  
   คาร์บอกซาลดีไฮด์  แอลดีไซด์  เมทานาล  
   คาร์บอนิล คีโตน  โพรพาโนน  
   อะมิโน  เอมีน  อะมิโนมีเทน  CH3 – NH2
   เอไมด์  เอไมด์  เมทานาไมด์  


  


Advertisements
%d bloggers like this: