2. การเกิดพันธะของคาร์บอน

           การจัดอิเล็กตรอนของคาร์บอน มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 1s2  2s22p4  คาร์บอนเป็นธาตุหมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 4  จึงสามารถใช้อิเล็กตรอนร่วมกับอะตอมอื่นอีก 4  อิเล็กตรอน เกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ได้ 4 พันธะ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 ตามกฎออกเตต

ตัวอย่างการจัดอิเล็กตรอนของธาตุต่าง ๆ บางธาตุ ดังแสดงในตาราง

เลขอะตอม

ธาตุ

แผนภาพการจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัล

ระดับพลังงานย่อย

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

1

H

     

 

 

 

 

1s1

2

He

     

 

 

 

 

1s2

3

Li

     

 

 

 

 

1s22s1

4

Be

   

 

 

 

 

 1s22s2

5

B

     

 

 

 

 

1s22s22p1

6

C

     

 

 

 

 

1s22s22p2

 

การเกิดพันธะโคเวเลนต์ระหว่างธาตุคาร์บอนกับธาตุอื่น ๆ ในสารอินทรีย์บางชนิดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

สารประกอบอินทรีย์บางชนิด สูตรโมเลกุล และโครงสร้างลิวอิส

 สารประกอบของคาร์บอนบางชนิด

สารประกอบ

สูตรโมเลกุล

สูตรโครงสร้างแบบเส้น

แบบจำลองโมเลกุล

มีเทน
CH4
อีเทน
C2H6
อีทีน
C2H4
อีไทน์
C2H2
ไอโซบิวเทน
C4H10
เบนซีน
C6H6
ฟอร์มัลดีไฮด์
CH2O
กรดอะซิติก
C2H4O2
ไดเมทิลอีเทอร์
C2H6O
อะมิโนอีเทน
C2H7N

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของสารประกอบของคาร์บอนจะบว่ามีโครงสร้างหลักอยู่ 3 แบบได้แก่

1. โครงสร้างแบบโซ่ตรง(straight chain) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากอะตอมของคาร์บอนต่อกันเป็นสายยาว

เพนเทน

2. โครงสร้างแบบโซ่กิ่ง(branched chain) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากอะตอมของคาร์บอนต่อกันในทิศที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

2-เมทิลเพนเทน

3. โครงสร้างแบบวง

ไซโคลโพรเพน

การเขียนสูตรโครงสร้างของ สารประกอบอินทรีย์

ไอโซเมอริซึม (isomerism)


Advertisements
%d bloggers like this: