แนะนำวิชาเคมีเพิ่มเติมชั้นน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง จังหวัดตรัง

แนะนำรายวิชา
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว 33224 เป็นรายวิชาเคมีตามหลักสูตรโรงเรียน
สภาราชินีพ.ศ.2552ซึ่งเปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหา
รายวิชานี้ประกอบด้วยเรื่อง เคมีอินทรีย์  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
และสารชีวโมเลกุล จำนวน 2.0 หน่วยกิตใช้เวลาในการเรียน 4 คาบต่อสัปดาห์
หนังสือประกอบการเรียน ว 33224
         รายละเอีย
 เคมีเล่ม 5 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เคมีเล่ม 1 และ 2 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
 เคมีเล่ม 3 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิสอวน.
 เคมีทั่วไปเล่ม 1-2 : รศ.รานี สุวรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Chemistry : Sylberberg
 Advanced Chemistry : Michael Clugston, Rosalind Flemming
 Chemistry : Raymond Chang

Advertisements