1. คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาวิเคราะห์พันธะของคาร์บอน การเขียนสูตรแบบย่อไอโซเมอริซึม  สารประกอบของคาร์บอน ประเภทของสารประกอบคาร์บอนสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบสายตรงและแบบวงแหวน  อะโรมาติก  สารประกอบของคาร์บอนที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะหรือหมู่ฟังก์ชัน  ชื่อหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์  กรดอินทรีย์  เอสเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโตน  เอมีน และเอไมด์  พร้อมทั้งศึกษาสมบัติทั้งกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารประกอบคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นตัวกำหนดสมบัติเฉพาะในโมเลกุล  อาหารกับการดำรงชีวิตสารอาหารที่จัดเป็นชีวโมเลกุลได้แก่ไขมัน น้ำมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต  สมบัติทั้งกายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุล  เอนไซม์และสมบัติของเอนไซม์  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์   อุตสาหกรรมปุ๋ย

       โดยใช้กระบวนการางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

ว 3.1  ม.6/1

ว 3.2  ม.6/2

รวม  2 ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: