สื่อ ANIMATION

1.โครงสร้างอะตอม

quantum numbers
Rutherford Experiment
rutherford  experiment2. พันธะเคมี

Bonding [1]
 
 Molecular View

3.ตารางธาตุ
4.ปริมาณสัมพันธ์

5.สถานะของสาร

 
 Properties of Gass
 Vapor Pressure

6. กรด – เบส

 การนำไฟฟ้าของสารละลาย 1  การนำไฟฟ้าของสารละลาย 2  การนำไฟฟ้าของสารละลาย 3

 

 

การนำไฟฟ้าของสารละลาย 4 การนำไฟฟ้าของสารละลาย 5  การแตกตัวของกรด
      
 ph_meter  ph_meter1

 ph_meter2

     
 ph_meter3  ph_measure  ph_buffer
 
 pHbuffer2

7. เคมีไฟฟ้า

 Buffers
การทดลองเซลล์ไฟฟ้า1

8. …

ที่มา :
1. http://www.wwnorton.com
2. http://www.brookscole.com
3. http://arbl.cvmbs.colostate.edu
4. http://www.chem.iastate.edu
5. http://www.ipst.ac.th
6. http://www.chm.davidson.edu
7. http://www.mhhe.com
8. http://www.teachersdomain.org
9. http://www.colorado.edu
10.Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education,2002
 

Advertisements
%d bloggers like this: