รวมแหล่งสืบค้นเนื้อหาเคมี

CHEM WEB


โครงสร้างอะตอม
http://www.avon-chemistry.com/atom_lecture.html
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/165/169289/blb9ch0202.html
http://www.prism.gatech.edu/~gh19/b1510/chemrev.htm
http://www.terrific-scientific.co.uk/Pages/AtomicStructure/atomic_structure1.htm
http://bhs.smuhsd.org/science-dept/marcan/apchemistry/structure_ML_MD.html
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/physics17/chapter13/chapter13.html
พันธะเคมี
http://www.avon-chemistry.com/chem_bond_explain.html
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=55
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/bond.html
http://www.chem1.com/acad/webtext/chembond/
http://www.bcpl.net/~kdrews/bonding/bonding.html#index1
http://www.quia.com/jq/19617.html
http://ithacasciencezone.com/chemzone/lessons/03bonding/default.htm
http://www.uwm.edu/~caberg/linksdb/Chemistry_Links/Chemical_Bonding/
ตารางธาตู
http://www.dayah.com/periodic/?lang=th
http://www.lenntech.com/periodic-chart.htm
http://www.chemicalelements.com/
http://www.chemsoc.org/viselements/pages/pertable_fla.htm
http://web.buddyproject.org/web017/web017/
http://www.chem4kids.com/files/elem_intro.html
ปริมาณสัมพันธ์
http://misterguch.brinkster.net/molecalculations.html
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Solutions/Solutions.html
http://www.chemtutor.com/mols.htm
http://www.gcsechemistry.com/m.htm
http://www.shodor.org/unchem/basic/stoic/index.html
http://members.aol.com/profchm/eq_form.html
http://www.chemtutor.com/mols.htm
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch4/1frame.html
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/GasLaws/
http://www.chem.tamu.edu/class/majors/tutorialnotefiles/graham.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/idegas.html
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/distil/distilpri.htm
http://www.physchem.co.za/Kinetic/Liquids.htm#Properties
http://www.seas.upenn.edu/~chem101/sschem/solidstatechem.html
http://www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter/
เคมีไฟฟ้า
http://www.powerstream.com/BatteryFAQ.html
http://www.sparknotes.com/chemistry/electrochemistry/electrolytic/section1.html
http://www.chemguide.co.uk/inorganic/redoxmenu.html#top
http://www.mpoweruk.com/chemistries.htm
จลนศาสตร์เคมี
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch22/rate.php
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html#ChemicalKinetics
สมดุลเคมี
http://library.thinkquest.org/10429/low/equil/equil.htm
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/
http://www.shodor.org/unchem/advanced/equ/index.html
http://www.chemguide.co.uk/physical/equilibmenu.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/chemical/chemequi.html
http://www.physchem.co.za/Chemical%20Equilibrium/Equilibrium.htm
http://www.hyper-ad.com/tutoring/ChEqm_I.html
กรดและเบส
http://www.shodor.org/unchem/basic/ab/index.html
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=58
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/AcidBase/AcidBase.html
http://www.chemtutor.com/acid.htm
เคมีอินทรีย์
http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/organic.htm
http://www.chem.unl.edu/cak/bk1.htm
http://www.chemistryland.com/ElementarySchool/BuildingBlocks/BuildingOrganic.htm
http://www.school-for-champions.com/chemistry/hydrocarbon.htm
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/209organic.html
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm
ชีวเคมี
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_24.html
http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/molecule_gallery.htm
เคมีทั่วไป
http://www.chem.vt.edu/RVGS/GSC/notes/GSC-notes.html
http://www.sparknotes.com/chemistry/
http://www.grandinetti.org/Teaching/Chem121/Lectures/
http://www.fordhamprep.org/gcurran/sho/sho/lessons/lessindex3.htm
http://www.chem4kids.com/
http://eppe.tripod.com/index.htm
http://www.chm.davidson.edu/ronutt/che115/che115_2.htm
http://www.woodrow.org/teachers/chemistry/links/chem1/TableContents.html
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/index.html
http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/index.htm
http://home.att.net/~cat6a/index.htm
http://www.ausetute.com.au/index.html


เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

1.  Organic web อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล

http://202.28.94.202/arayan/butframe.html

2. Virtual Textbook of Organic Chemistry http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm#contnt

3. Properties of Organic Compound Menu  http://www.chemguide.co.uk/orgpropsmenu.html#top

4.  Organic Chemistry Practice Problem  http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Questions/problems/ indexam.htm

5 .  Organic Chemistry I – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/course_info/2302271/2302271.htm

6.  โจทย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Questions/Nomencl /nomencl.htm

7.  http://toppie-zorganicchem.blogspot.com/2011_02_01_archive.html                           

Advertisements
%d bloggers like this: