ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 (ว 32223)

 1. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการจำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบส และเกลือ สารอิเล็กโทรไลต์ สารนอนอิเล็กโทรไลต์ และสมบัติของสารละลายกรด-เบส
 2. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส  ทฤษฎีกรด-เบสของ   เบรินสเตด-ลาวรี และทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส
 3. สามารถสืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่ กรดอ่อน เบสแก่ และเบสอ่อน ค่าคงที่สมดุลของกรดอ่อนและเบสอ่อน คำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ ค่าคงที่สมดุลของน้ำ และการใช้ค่าคงที่สมดุลของน้ำคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน
 4. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับค่า pH ของสารละลาย การคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน และความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลาย การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายอินดิเคเตอร์ และการใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายต่างๆ สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
 5. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารอื่น ปฏิกิริยาระหว่างเบสกับสารอื่น การเกิดเกลือ การเรียกชื่อเกลือ สมบัติของเกลือ และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ
 6. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส การหาปริมาณสารด้วยวิธีการไทเทรต และการนำความรู้เรื่องการไทเทรตกรด-เบสไปใช้คำนวณหาปริมาณสารในปฏิกิริยา
 7. สามารถสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การคำนวณหาค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ในชีวิตประจำวัน
 8. อภิปรายและอธิบายการหาเลขออกซิเดชัน  ปฏิกิริยา  รีดอกซ์  และการดุลสมการรีดอกซ์
 9. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายปฏิกิริยาถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน การ  ถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก  ส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก เขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิก วิธีหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ การคำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิก  การนำค่า  E0  ไปใช้
 10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์กัลวานิกประเภทปฐมภูมิ และการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์กัลวานิก ประเภททุติยภูมิ
 11. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการนำหลักการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์   อิเล็กโทรไลต์ไปใช้แยกสารละลาย การชุบ-โลหะและทำโลหะให้บริสุทธิ์ด้วยกระแสไฟฟ้า
 12. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายหลักการสึกกร่อนของโลหะ การป้อง-กันการสึกกร่อนของโลหะด้วยวิธีแคโทดิก    วิธีอะโนไดซ์  วิธีรมดำ  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีและนำไปใช้ประโยชน์
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: